address

43-190 Mikołów, Rynek 19

hours

Dziś otwarte:
8.00 - 16.00

address_icon

43-190 Mikołów, Rynek 19

opening_time_icon

Dziś otwarte:
8.00 - 16.00

shop_icon
10
band_picture

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie

MIEJSKI DOM KULTURY W MIKOŁOWIE zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie oraz Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-01-11
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-20

Status pod względem zgodności z ustawą

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zdjęcia nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Część plików nie jest dostępna cyfrowo.
 • Treści informacyjne są zamieszczane w sposób dostępny dla osób o szczególnych potrzebach.

Wyłączenia

 • Treści, które nie zostały wytworzone przez Miejski Dom Kultury w Mikołowie.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2024-03-18
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Izabela Paździorek-Jakubowska.
E-mail: izabela.pazdziorek-jakubowska@mdk.mikolow.eu
Telefon: 32 226-21-47

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie
Adres: Rynek 19, 43-190 Mikołów
E-mail: sekretariat@mdkmikolow.eu
Telefon: 32 2262147

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Korzystamy z pomocy Urzędu Miasta, w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie w zakresie SJM (system językowo-migowy) nie ma przeszkolonych pracowników.

Osoba uprawniona, która wyraża chęć skorzystania z tłumaczenia, powinna zgłosić ten fakt, na co najmniej trzy dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić poprzez :

e-mail na adres: izabela.pazdziorek-jakubowska@mdk.mikolow.eu
numer: 32 2262147

Do budynków i wszystkich pomieszczeń, w których prowadzi się obsługę interesantów, można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma również oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

1. Strona internetowa jest częściowo dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (czytnik tekstu, zmiana rozmiaru czcionki, kontrastu itp.)

2. Dzięki szynom najazdowym możliwy jest wjazd wózków na scenę sali widowiskowej.


Informacje dotyczące budynku przy Krawczyka 21, 43-190 Mikołów

Pomieszczenia na Krawczyka 21 przeznaczone są na sale prób zespołów młodzieżowych. Pomieszczenia znajdują się na wysokim parterze oraz I piętrze budynku, w którym nie ma windy.

Osoby niepełnosprawne, które chcą załatwić sprawę na Krawczyka 21 mogą skorzystać z alternatywnej formy - po wcześniejszym telefonicznym umówieniu (tel. 32 2262147) zostaną obsłużeni w miejscu bez barier architektonicznych.